Land Watch Thai

รวมลิงค์งานวิจัยไร่หมุนเวียน ครบทุกตอน โดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ

หลังจาก Land watch ได้ทยอยเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือ The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ซึ่งศึกษาโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ โดยเป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อมกราคม 2557

โดยเป็นการทยอยลงที่ละบททีละตอน ครบทั้ง 8 ตอน ไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2561 โอกาสนี้เว็บมาสเตอร์ขอนำลิงค์ทั้งหมด 8 ตอน มารวบรวมเพื่อการสืบค้น

งานวิจัยไร่หมุนเวียน ตอนที่ 7 การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของระบบไร่หมุนเวียน

การปรับตัวของชุมชนต่อความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบกับระบบการทำไร่หมุนเวียนเกิดขึ้นในทุกชุมชนกรณีศึกษา แม้แต่ในระบบไร่หมุนเวียนเอง ทั้งนี้ ด้านหนึ่งก็เพื่อดำรงรักษาระบบไร่หมุนเวียนเอาไว้ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการปรับตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งตามกระแสเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐ
การดำรงอยู่ของระบบไร่หมุนเวียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบการผลิตการเกษตรอื่นๆ รวมถึงระบบเศรษฐกิจแบบอื่น และยังเข้าไปอยู่ในกระแสความเคลื่อนไหวต่อรองทางการเมืองในเรื่องการจัดการป่าไม้และที่ดิน นอกจากนั้น สภาพที่ตั้งชุมชน ลักษณะทางภูมิประเทศ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจน ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการปรับตัวของแต่ละชุมชนในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป

ชาวนาโยธะกาประกาศ ไม่อพยพ ไม่ย้าย ขอตายบนแผ่นดินเกิด-ชูป้ายเขตปลอด EEC

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ชาวนาตำบลโยธะกา ในนามกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ประมาณ 100 กว่าราย ได้รวมตัวกันอ่านคำประกาศยืนยันว่าพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรมในฐานะผู้บุกเบิก แผ้วถาง หว่านไถ พลิกฟื้นผืนดินจากป่าปรืออันรกทึบให้กลายเป็นผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ และประกาศปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษ ไม่อพยพ และไม่ย้ายออกไปไหน ทั้งนี้ยังประกาศให้โยธะกาเป็นเขตปลอดอีอีซี 

1 2