คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

คนภาคตะวันออก แถลงการณ์จี้ คสช.ทบทวน EEC-ยกเลิก ม.44

จากการที่รัฐบาลมีความพยายามผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ โดยสร้างฐานการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีวัตถุประสงค์สร้างฐานสะสมการลงทุนและฐานสะสมเทคโนโลยี ซึ่งหากวิเคราะห์ลึกลงในรายละเอียดทั้งในส่วนกลไก กระบวนการ และรูปแบบโครงการมีหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมใดๆเลย
………………..
วันนี้(05 พฤศจิกายน 2560) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออกได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ว่าเป็นการพัฒนาที่คนภาคตะวันออกไม่ได้เลือก
………………..
โดยกลุ่มเครือข่ายประชาขนภาคตะวันออก ได้มีข้อเสนอ 3 ข้อ ดังนี้
1.)ขอให้หัวหน้า คสช. ยกเลิกประกาศคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC ทั้ง 3 ฉบับ และขอให้หัวหน้า คสช. หยุดใช้อำนาจอันปราศจากซึ่งหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการออกคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวกับการพัฒนา EEC อีก
2.)ขอให้ ครม. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ ชะลอเพื่อทบทวนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และจะต้องไม่เร่งรัดหากยังมีข้อกำหนดที่มีปัญหาและยังหาฉันทามติไม่ได้
3.)ถ้าเราเลือกได้ เราจะทำให้การพัฒนา EEC เป็นต้นแบบรูปธรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างสร้างสรรค์สำหรับ Thailand 4.0 โดยแท้จริง ที่จะได้นำพาภาคตะวันออกไปสู่ความยั่งยืน ที่จะเกิดประโยชน์สุขอย่างถ้วนทั่ว ไม่ซ้ำรอยความทุกข์โศกและความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการพัฒนา ESB ในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่อดีตที่ยังดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน
………………..
แถลงการณ์ฉบับเต็ม
https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=536714823347984&id=523494264670040
#EECWatch