รายงานข้อเท็จจริง ในการประชุม “การประชุมยุทธศาสตร์ประชาชนตะวันออก”

รายงานข้อเท็จจริง

ในการประชุม “การประชุมยุทธศาสตร์ประชาชนตะวันออก”

โครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและสุขภาวะชุมชน

ในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานข้อเท็จจริง
Download Fact Sheet