นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร

รายงานการศึกษา เรื่อง “การดำเนินการ และผลกระทบจากระเบียบเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ธนาคารพัฒนาเอเชีย – นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร”“Implementation and Impacts of the Greater Mekong Sub-region Economic Corridor, Asian Development Bank – Policies on Special Economic Zones in Thailand”

บทนำ

งานศึกษาครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ (Heinrich BOLL Foundation – HBF ) และ อเมริกาจิววิชเวิลด์เซอร์วิช (American Jewish World Service – AJWS) ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิด พัฒนาการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยปัจจุบัน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน และการสำรวจปัญหาและผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเลือกพื้นที่กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรณีศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนำไปใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา ตลอดจนการประมวลสภาพปัญหาและผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับการเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โดยงานศึกษาประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน ๖ บท ดังนี้

บทที่ ๑ แนวคิด ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ในบทนี้จะเป็นการอธิบายแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจของประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคแห่งนี้ และการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล คสช. ในปัจจุบัน บทที่ ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา ๕ จังหวัด ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศและที่ตั้ง สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพการใช้ที่ดิน  บทที่ ๓ การดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ในบทนี้จะอธิบายถึงพัฒนาการและการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละจังหวัดจนถึงปัจจุบัน บทที่ ๔ เขตเศรษฐกิจพิเศษกับความผิดปกติของกฎหมายในสถานการณ์ไม่ปกติ เนื้อหาในบทจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติทางกฎหมายต่อการกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ รวมทั้งกฎหมายป่าไม้ฉบับต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันเพียงใด บทที่ ๕ ผลกระทบและปัญหาจากการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในบทนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้การบริหารของรัฐบาล คสช. ในปัจจุบัน และบทที่ ๖ ข้อค้นพบและเสนอแนะการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในบทสุดท้ายนี้จะเนการสรุปประเด็นข้อค้นพบที่ได้จากงานศึกษาและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มภาษาไทยได้ที่นี่

บทที่1 Chapter1 บทที่2 บทที่3 Chapter3 บทที่4 Chapter4 บทที่5 Chapter5 บทที่ 6 Chapter6