เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

องค์กร Land Watch Thai ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยเกิดจากการผลักดันของภาคประชาสังคมที่มีความสนใจประเด็นที่ดินและป่าไม้ เพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมขบวนการการเคลื่อนไหวด้านสิทธิของผู้ที่ประสบปัญหาจากกฎหมายและนโยบายด้านที่ดินและป่าไม้

ยุทธศาสตร์ขององค์กร

  1. การศึกษารวบรวมข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ เอกสาร บทความที่เกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเด็นที่ดิน และสถานการณ์ปัญหาการแย่งยึดที่ดินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายของรัฐ งานศึกษาดังกล่าวจะกลับสู่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ รณรงค์ทางสาธารณะ
  2. การประมวลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ดินเผยแพร่ผ่าน Page Land Watch Thailand และพัฒนา website เพื่อเป็นช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ เช่น องค์กรที่ทำงานในประเด็นที่ดิน นักศึกษา ผู้สนใจหรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  3. การมีบทบาทเป็น core team ในการวิเคราะห์หรือร่วมรณรงค์ การออกกฎหมายที่สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดิน เช่น ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน, ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการออกกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิที่ดินของประชาชน เช่น ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, แผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 20 ปี เป็นต้น
  4. สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรับรู้ และความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่ดินให้กับคนรุ่นใหม่ กลุ่มเป้าหมายนักกิจกรรมในสถาบันการศึกษา