P-move

4 ปี ไม่คืนความเป็นธรรม แถลงการณ์ P-move จี้รัฐบาลทำตามสัญญาคืนความสุขที่แท้จริงแก่ประชาชน

นับเป็นเวลากว่าเกือบ 4 ปีแล้วที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น และลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม “คืนความสุขให้ประชาชน” สร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาล กลับเลวร้ายลงพวกเขาจึงต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน และนี่คือเหตุผลที่พวกเขาต้องจากบ้านเรือนอันเป็นที่รักมาอยู่ริมถนน ณ ตอนนี้

P-move ยืนหยัดบนเวทีเจรจา ปกป้องสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนผู้ยากไร้ “แฉผลกระทบจากกรณีความผิดพลาดของนโยบายทวงคืนผืนป่า”

ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move)และผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลได้เข้าร่วมในการประชุม คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2ดยมีการยกข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนร่วมกับตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใน 8