Tag - pmove

P-moveร่วมสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้ผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินฯ

P-move รวมพลังร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผ่นแม่บทการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move) ในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีบ้านห้วยน้ำริน ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 19 กรณีปัญหาเร่งด่วนตามคำสั่งของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และแสดงออกถึงพลังและความเป็นหนึ่งเดียวกันของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move) โดยกรณีบ้านห้วยน้ำริน ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่นั้น  มีปัญหาในเรื่องโครงการปลูกป่าของรัฐทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน  โดยทางชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า  ผู้นำท้องถิ่นได้แจ้งกับชาวบ้านว่าจะขอคืนพื้นที่ดินทำกินของชาวบ้านเพื่อปลูกป่า  โดยมีเงื่อนไขว่าหากชาวบ้านยอมยกพื้นที่ให้ จะได้ สิทธิทำกิน (สทก.)  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างเช่น ถนน และไฟฟ้า เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลน   ทั้งยังมีเงื่อนไขว่า ชาวบ้านห้ามแสดงความคิดเห็น เพราะหากแสดงความคิดเห็นจะใช้มวลชนและทหารมาขับไล่ ชาวบ้านจึงเกิดความหวาดกลัว ซึ่งหลังจากนั้นมีการล่ารายชื่อชาวบ้านโดยครั้งแรกอ้างว่าเซ็นชื่อเพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน โดยมีการเซ็นชื่อครั้งที่สองซึ่งอ้างว่าเป็นการเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุม  ต่อมาในวันที่ 21ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้มีการมอบคืนพื้นที่ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เนื้อหาในเอกสารดังกล่าวชาวบ้านเล่าว่าเขาไม่ได้มีการรับรู้ในเนื้อหาเอกสาร ไม่นานชาวบ้านจึงทราบว่าการเซ็นชื่อนั้นกลายเป็นการมอบพื้นที่ 600 ไร่ให้กับหน่วยงานราชการ       จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2557 ได้มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนำกำลังเข้ามาจัดกิจกรรมการปลูกป่าในชื่อ “โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่”   ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการบนพื้นที่ที่ทำกิน เดิมของชาวบ้าน   โดยหน่วยงานอ้างว่าชาวบ้านได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU.)แล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556   แต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าไม่ได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมกับเรื่องดังกล่าวในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว นอกจากนี้มีการอ้างว่าที่การยึดพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมนั้น ดำเนินการเฉพาะในที่ดินของชาวบ้านที่เต็มใจประสงค์จะยกที่ดินทำกินให้   แต่ในความเป็นจริงชาวบ้านได้มีการคัดค้านการจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ของตน  แต่หน่วยงานกลับยังใช้พื้นที่ที่มีชาวบ้านคัดค้านเข้าไปจัดกิจกรรมปลูกป่าโดยไม่มีการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และการชี้แจงแต่อย่างใด ต่อมาชาวบ้านได้มีความพยายามในการร้องทุกข์กับหน่วยงานราชการต่างๆ แต่ถูกสกัดกั่นจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรม  และกลับถูกขมขู่จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กำลังทหารในการยึดพื้นที่และมีการปลุกป่าในพื้นที่ทำกินชาวบ้านมากขึ้น ทำให้เกิด ความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยเฉพาะปัญหาการไม่มีที่ทำกินเพื่อเลี้ยงชีพ  ปัญหาราษฎรขาดรายได้  และปัญหาสำคัญที่ตามมาคือ [...]

P-move โต้แย้งแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินโดยรัฐบาล ชี้…ส่อยิ่งทำให้แก้ไขปัญหาล้มเหลว

P-move โต้แย้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินโดยรัฐบาล ชี้…ส่อยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาล้มเหลว (Land watch) วันนี้ 15 พ.ค. 2560 ตัวแทนจาก ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ได้เข้าประชุมหารือเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. ตามจดหมายเชิญจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในจดหมายเชิญประชุมนั้นอ้างถึงการที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบและลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่อง “ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม” โดยมอบหมายให้ นาย ออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 โดยทางตัวแทนจาก ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวใช้ชื่อว่า “การประชุมหารือเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ….” นั้น น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือจงใจเข้าใจผิดของฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากใน วันที่ 30 มีนาคม 2560 นั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ได้รวมพลังเคลื่อนไหวเรียกร้องบริเวณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ดำเนินการเร่งรัดแก้ปัญหา และเปิดประชุมกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าไม้ พื้นที่ตามแนวคิดโฉนดชุมชน ให้รัฐบาลดำเนินการส่งมอบพื้นที่อย่างเร่งด่วน และ ขอให้รัฐบาลยุติการกระทำใดๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของชุมชนสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ซึ่งในความเป็นจริงแนวนโยบายตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. นั้นยังไม่ตรงกับแนวคิดโฉนดชุมชนและขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพราะฉะนั้นชื่อหัวข้อหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้ในการประชุมตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)ได้ยืนยันที่จะให้ที่ประชุมทบทวนมติการประชุมร่วมกับรัฐบาลและ P-move เรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่โฉนดชุมชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และทวงรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่โฉนดชุมชนตามมติ "คณะกรรมการประสานงานและจัดโฉนดชุมชน" (ปจช.)" รวม 58 พื้นที่ ซึ่งมีทั้งพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ [...]