เขตเศรษฐกิจพิเศษ

เป็นพื้นที่ที่ กนพ. (คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ) กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) และการอื่นที่จำเป็น

ความเป็นมา

      นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมิได้เป็นนโยบายที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ หากแต่เป็นนโยบายที่มีการวางรากฐานและทิศทางมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากประเทศไทยให้ความสำคัญกับการค้าเสรีด้วยยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้เข้าไปมีส่วนในร่วมในการวางแผนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: Greater Mekong Sub-region) ในปี พ.ศ. 2535 และยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chaophraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ในปี พ.ศ. 2546 ที่มีเป้าหมายเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการค้า การลงทุน และกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยจึงแยกไม่ออกจากบริบทแนวคิดการพัฒนา GMS และ ACMECS ที่มีส่วนสนับสนุนประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

เส้นทางการดำเนินงาน

timeline_pre_loader

พ.ศ. 2535

กำเนิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS: Greater Mekong Sub-region)

รัฐบาลทักษิณ

พ.ศ. 2546

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chaophraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)

พ.ศ. 2547

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องการให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจในการเชื่อมโยงมณฑลยูนนานของประเทศจีน ลาว และเมียนมาร์ ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ – ใต้  กนอ.ได้จัดหาพื้นที่เตรียมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเนื้อที่ 3,100 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2555

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับที่11และ 12กล่าวถึงแนวทางส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์

31 มีนาคม พ.ศ. 2556

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้ดำเนินการ โดยเลือกพื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ๑๒ แห่ง ดังนี้ (๑) ภาคเหนือ: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชายแดนอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคาย (๓) ภาคกลาง: ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ชายแดนจังหวัดตราด และชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี (๔) ภาคใต้: อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด่านศุลกากรสะเดา และปาดังเบซาร์) และพื้นที่ชายแดนจังหวัดนราธิวาส

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รัฐบาลได้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คสช.

19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คสช.มีคำสั่งที่ 72/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) แล้วกนพ.ได้ออกประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเอาพื้นที่ตามที่ สศช. เคยศึกษาไว้ ประกอบไปด้วย จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด  หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี โดยที่แต่ละจังหวัดต่างมีจุดเชื่อมโยงกับแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ (Economic Corridor)

มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

พื้นที่ดำเนินการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

เชียงราย

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

มุกดาหาร

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หนองคาย

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นครพนม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.