สมัชชา สกน. “ลุงเรก” ดิเรก กองเงิน เป็นประธาน สานต่องานขจัดความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกิน

สมัชชา สกน. “ลุงเรก” ดิเรก กองเงิน เป็นประธาน สานต่องานขจัดความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกิน

วันที่ 27-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ จัดเวทีสมัชชาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประจำปี 2559  ณ บ้านฝันรัก รีสอร์ท ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

โดยในครั้งได้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยน “สถานการณ์โลกกับสังคมไทย สถานการณ์ที่ดินและทรัพยากรฯที่มีต่อชุมชน”  โดย นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น นาย ประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) โดยมีการชี้ให้เห็นว่าในขณะนี้มีนโยบายและกฎหมายมากมายทีกำลังบังคับใช้ หรือกำลังถูกบังคับใช้ ที่ได้สร้างผลกระทบกับคนในองค์กรสหพันธ์เครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจัดการที่ดินชุมชนโดย “คณะกรรมการจัดการที่ดินแห่งชาติ” ร่าง พรบ. อุทยาน พรบ. ป่าสงวน หรือร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำลังถูกบังคับใช้และทำให้สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือต้องติดตามและรู้เท่าทัน

นอกจากนั้นยังมีการรายงานการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุม La Via Campesina ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยเลขาธิการของ สกน. ซึ่งยังเป็นคนรุ่นใหม่ และมีการเลือกตั้งประธาน สกน. โดยเสียงส่วนใหญ่เลือก นาย ดิเรก กองเงิน เป็นประธานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

eทั้งนี้ นาย ดิเรก กองเงิน เป็นผู้นำชุมชนบ้านโป่ง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ โดยเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการออกโฉนดที่ดินชุมชนให้เอกชนโดยทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน และกำลังอยู่ในระหว่างการติดต่อเพื่อเช่าซื้อที่ดินโดย สถาบันบริการจัดการธนาคารที่ดิน และได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดินตลอดมา

Share this post