Month: April 2019

เพื่อไทย-อนาคตใหม่-ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์-พปชร. ร่วมถกข้อเสนอ P-move

วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร ได้จัดเวที “สัมมนาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อพรรคการเมือง” โดยมี ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แก่ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ คุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ คุณศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิไจไทย โดยมีเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ประเด็นนำเสนอต่อพรรคการเมือง ดูรายละเอียดข้อเสนอได้ที่ http://landwatchthai.org/2941?fbclid=IwAR382YWsMQwF2V3Ewbku_IJ__GI8XuK1bAk6G4n5QLtYrHWFKbiSA1LyX9I หลังจากที่ตัวแทน P-Move ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย พรรคการเมืองต่างๆที่เข้าร่วมเวที ได้ร่วมอภิปรายโดยมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้ ประเด็น สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่ มีหลายข้อเสนอและสอดคล้องกับนโยบายพรรคอนาคตใหม่ โดยเฉพาะการเดินหน้าการเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบ การยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. โดยทำงานร่วมกับ […]

P-Move ชง 9 นโยบายต่อพรรคการเมืองหลังเลือกตั้ง เพื่อไทย-อนาคตใหม่-พลังประชารัฐ ฯลฯ ร่วมถก

เปิดเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายภาคประชาชน 9 ประเด็นนำเสนอต่อพรรคการเมือง “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง” วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร  ได้จัดเวที  “สัมมนาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อพรรคการเมือง” โดยมี ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แก่ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ คุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ คุณศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิไจไทย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) เครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เวทีสัมมนา “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง” ระหว่างวันที่ […]

สรุปสถานการณ์ปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลใหม่

“ที่ดิน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทย มีการแบ่งประเภทที่ดินตามกฎหมาย มีการถือครองอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ที่ดินเอกชน” ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิใดก็ตามซึ่งออกให้บุคคลและนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน) และ “ที่ดินของรัฐ” ซึ่งออกระวางแนวเขตตามกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ สถานการณ์ปัญหาที่ดินที่ผ่านมา คืออำนาจในการบริการจัดการที่ดินอยู่ในมือของรัฐ โดยเฉพาะรัฐส่วนกลาง ชุมชนไม่สามารถกำหนด หรือบริหารจัดการที่ดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึงไม่สามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้ จึงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการถือครองที่ดิน ที่ดินกระจุกตัว โดยเฉพาะที่ดินเอกชน ที่ไม่มีมาตรการในทางกฎหมายมาใช้เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ส่งผลกระทบอย่างมากในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงที่ดินเพื่อทำกิน และอยู่อาศัย ท้ายที่สุดก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย การโยกย้ายอพยพ ความยากจน และความไม่มั่งคงของกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคม เป็นต้น