Month: October 2018

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-Pmove เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ยื่นหนังสือ UN

แถลงการณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เมืองจะเจริญไม่ได้  ถ้าปราศจากคนจน สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน   ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย   ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการไร้ที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมาก ต้องประสบกับความยากจน และห่างไกลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกเบียดขับออกจากชุมชน ถูกไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิม คือการเข้ามาของการพัฒนา ที่บังคับคนในพื้นที่ต้องเสียสละ   เสียสละให้กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง   เครือข่ายสลัม 4 ภาค  […]

1 2