เดือน: เมษายน 2018

การกีดกันการเข้าถึงที่ดินจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการศึกษาสำรวจสถานภาพความรู้ เรื่อง “การกีดกันการเข้าถึงที่ดินจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” มุ่งเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับ 3 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย ผลของการศึกษาพบว่า การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เกิดขึ้นภายใต้มโนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรม (industrialization) และการเป็นจุดศูนย์กลาง (hubs)

รายงานการศึกษา “ความขัดแย้งในการสร้างความชอบธรรมการเข้าถึงที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาชายแดนประเทศไทย”

ภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนประการหนึ่ง คือ การพรากสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านเพื่อสะสมทุน (accumulation by dispossession) ของนายทุน/นักลงทุน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทย อันมีตัวละครมากมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวเกษตรรายย่อยและชาวบ้านผู้ถูกพรากสิทธิในที่ดิน รายงานการวิจัยเรื่องนี้ทำการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 พื้นที่

สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC

“สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC” จากเวทีเสวนาที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี วอทช์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกับระดมความเห็นของภาคประชาชนต่อโครงการอีอีซี ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยได้สรุปความต้องการของประชาชนเบื้องต้นไว้ 3 ประการ เพื่อยับยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

ทำไมยุโรปถึงจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าอเมริกา

แม้ว่าทุกวันนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่กระจายอยู่ทั่วไปทุกมุมโลก แต่ความรุนแรงของปัญหานี้ไม่ได้เท่ากันทุกๆที่ อย่างประเทศในยุโรปที่ถือว่าพวกเขาสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ดี ยุโรปถือเป็นผู้นำของโลกที่สามารถรักษาความเป็นธรรมของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงาน การศึกษา สวัสดิการต่างๆ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นสิ่งน่าสนใจว่าแท้จริงแล้วพวกเขาทำได้อย่างไร

บ้านมีไว้อยู่อาศัยไม่ได้มีไว้เก็งกำไร : ทัศนะของรัฐบาลจีนต่อนโยบายที่ดิน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักข่าว China Xinhua news ของประเทศจีนได้รายงานข่าวผ่านทางPage Facebook ของทางสำนักข่าวเกี่ยวกับงานแถลงข่าวนอกรอบของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 โดยเนื้อข่าวมีใจความสำคัญเกี่ยวกับคำแถลงของ นาย หวังเหมิงฮุย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองและชนบท (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ที่กล่าวต่อสื่อมวลชนระหว่างงานแถลงข่าว “เรื่องแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน”

1 2 3 4