เดือน: เมษายน 2018

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร

งานศึกษาครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ (Heinrich BOLL Foundation – HBF ) และ อเมริกาจิววิชเวิลด์เซอร์วิช (American Jewish World Service – AJWS) ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิด พัฒนาการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยปัจจุบัน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน และการสำรวจปัญหาและผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 2 3 4