ข่าว

สกน. แถลงการณ์ยืนหยัดปฎิรูปที่ดินโดยชุมชน เนื่องในงานมหกรรม”โฉนดชุมชน” 18ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) “  ประกาศเจตนารมณ์  ”  18 ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน นับเป็นเวลาอันยาวนานที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งพื้นที่เขตป่าและพื้นที่นอกเขตป่า  เราจึงรวมตัวกันขึ้นในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึง “ที่ดิน”ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดของสังคมเกษตรกร และผลักดันเกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม บนฐานของความเสมอภาค เคารพหลักสิทธิมนุษยชน จัดการทรัพยากรบนฐานของหลักสิทธิชุมชน กระนั้นก็ตาม 18 ปีที่ผ่านมา สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยังต้องเผชิญกับนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายที่ยังคงลิดรอนสิทธิชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือของเรา  อย่างเช่น  นโยบายทวงคืนผืนป่า ที่มีปฏิบัติการยึดที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยดั่งเดิมเดิมของชาวบ้าน  โดยการบังคับใช้กฎหมายและจับคุมดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม , การเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ที่รัฐพยายามกำหนดแนวเขตทับซ้อนพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม และยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ละเลยหลักการสิทธิชุมชน  ซึ่งการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนั้น หากขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในทางตรงกันข้าม การแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเนินนาน กลับดำเนินการด้วยความล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรุนแรงมากขึ้น […]

รวมลิงค์งานวิจัยไร่หมุนเวียน ครบทุกตอน โดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ

หลังจาก Land watch ได้ทยอยเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือ The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ซึ่งศึกษาโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ โดยเป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อมกราคม 2557

โดยเป็นการทยอยลงที่ละบททีละตอน ครบทั้ง 8 ตอน ไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2561 โอกาสนี้เว็บมาสเตอร์ขอนำลิงค์ทั้งหมด 8 ตอน มารวบรวมเพื่อการสืบค้น

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-Pmove เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ยื่นหนังสือ UN

แถลงการณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เมืองจะเจริญไม่ได้  ถ้าปราศจากคนจน สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน   ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย   ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการไร้ที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมาก ต้องประสบกับความยากจน และห่างไกลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกเบียดขับออกจากชุมชน ถูกไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิม คือการเข้ามาของการพัฒนา ที่บังคับคนในพื้นที่ต้องเสียสละ   เสียสละให้กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง   เครือข่ายสลัม 4 ภาค  […]

ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่น มอบดอกไม้ส่งผู้ว่าแปดริ้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้(28 กันยายน 2561) เวลา 16.00 น. ทีมงาน Land Watch Thai ได้ลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น เดินทางไปมอบดอกไม้ส่งนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแะเชิงเทรา

ผอ.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เยือนที่ประชุม P-move ทำความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการกระจายถือครองที่ดินร่วมกัน

วันนี้  25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ณ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ถนน รามคำแหง 39 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล  ผู้อำนวยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน)และคณะ เข้าร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านในขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move)  โดยการเข้าพบปะครั้งนี้ก็เพื่อทำความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับพี่น้องชาวบ้านในเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  เนื่องจากนายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

1 2 3 4 6