ข่าว

P-move บุกสภา แถลงจี้สนช.หยุดพิจารณากฎหมายกระทบประชาชน

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับ ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอำนาจรัฐราชการและกลุ่มทุนเป็นส่วนใหญ่ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. โดยการจัดทำกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศแต่อย่างใด และมีเนื้อหากระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่รักษาป่ามายาวนานนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด ขอประณามพฤติกรรมการเร่งรีบพิจารณากฎหมายและเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งสองฉบับ และขอเรียกร้องต่อ สนช. ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประเทศและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีระยะเวลาพิจารณาตามสมควร มิใช่เร่งรีบดำเนินการ ดังที่ สนช.ทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ที่มีเวลาอันจำกัด และประเทศอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส. แต่สนช. […]

เขาดินกับกรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

กรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเป็นมา ต้นปี 2561 ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน ตำบลเขาดิน อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ราว 57 ครอบครัว ได้ถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินอย่างกระทันหันและกลายเป็นผู้ไร้ที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ทันตั้งตัว เมื่อเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้กับเอกชนรายใหญ่ที่เข้ามากว้านซื้อที่ดิน ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บางครอบครัวเช่าที่ดินมาเป็นระยะเวลา 50-60 ปี ตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูก ดั้งเดิมนั้นคนตำบลเขาดินก็มีที่ทางสำหรับครอบครัวในการทำมาหากิน แต่ต้องสูญเสียที่ดินไปแต่ครั้งประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การสูญเสียที่ดินของรุ่นบรรพบุรุษเกิดจากการนำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ในที่สุดก็กลายเป็นเหยื่อของนายทุนเงินกู้ จากหนี้สินหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากค่าดอกเบี้ยที่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ จนถูกยึดที่นาในที่สุด เพราะไม่สามารถหาเงินจำนวนมากไปไถ่ถอนที่นาได้ ลูกหลานจึงกลายเป็นชาวนาไร้ที่ดินและต้องเช่าที่ดินทำกินจากนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งรัฐบาลประกาศนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาที่ดิน และเกิดการกว้านซื้อที่ดินของนักลงทุนที่ต้องการสร้างนิคมอุตสหกรรม แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรม ตามข้อมูลของกรมโยธาและผังเมืองระบุว่า พื้นที่ในตำบลเขาดินและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี และพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่มีความเหมาะสมในการใช้พื้นที่นี้ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การเข้ามากว้านซื้อที่ดินในตำบลเขาดิน เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องต้นปี 2561 โดยอ้างว่าจะสร้างเป็นศูนย์การค้า และมหาวิทยาลัย และมาทราบภายหลังว่าจะมีการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งต่อมาได้ใช้ชื่อบริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในการทำธุรกรรมแทน แต่จากเอกสารทางราชการในการขอนุมัติโครงการและการทำ […]

สกน. แถลงการณ์ยืนหยัดปฎิรูปที่ดินโดยชุมชน เนื่องในงานมหกรรม”โฉนดชุมชน” 18ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) “  ประกาศเจตนารมณ์  ”  18 ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน นับเป็นเวลาอันยาวนานที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งพื้นที่เขตป่าและพื้นที่นอกเขตป่า  เราจึงรวมตัวกันขึ้นในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึง “ที่ดิน”ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดของสังคมเกษตรกร และผลักดันเกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม บนฐานของความเสมอภาค เคารพหลักสิทธิมนุษยชน จัดการทรัพยากรบนฐานของหลักสิทธิชุมชน กระนั้นก็ตาม 18 ปีที่ผ่านมา สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยังต้องเผชิญกับนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายที่ยังคงลิดรอนสิทธิชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือของเรา  อย่างเช่น  นโยบายทวงคืนผืนป่า ที่มีปฏิบัติการยึดที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยดั่งเดิมเดิมของชาวบ้าน  โดยการบังคับใช้กฎหมายและจับคุมดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม , การเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ที่รัฐพยายามกำหนดแนวเขตทับซ้อนพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม และยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ละเลยหลักการสิทธิชุมชน  ซึ่งการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนั้น หากขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในทางตรงกันข้าม การแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเนินนาน กลับดำเนินการด้วยความล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรุนแรงมากขึ้น […]

รวมลิงค์งานวิจัยไร่หมุนเวียน ครบทุกตอน โดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ

หลังจาก Land watch ได้ทยอยเผยแพร่ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” หรือ The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ซึ่งศึกษาโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ โดยเป็นงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อมกราคม 2557

โดยเป็นการทยอยลงที่ละบททีละตอน ครบทั้ง 8 ตอน ไปเมื่อกลางเดือนตุลาคม 2561 โอกาสนี้เว็บมาสเตอร์ขอนำลิงค์ทั้งหมด 8 ตอน มารวบรวมเพื่อการสืบค้น

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-Pmove เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ยื่นหนังสือ UN

แถลงการณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เมืองจะเจริญไม่ได้  ถ้าปราศจากคนจน สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน   ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย   ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการไร้ที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมาก ต้องประสบกับความยากจน และห่างไกลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกเบียดขับออกจากชุมชน ถูกไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิม คือการเข้ามาของการพัฒนา ที่บังคับคนในพื้นที่ต้องเสียสละ   เสียสละให้กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง   เครือข่ายสลัม 4 ภาค  […]

1 2 3 4 7