ผลงานวิชาการ

งานวิจัยไร่หมุนเวียน ตอนที่ 3 คนกะเหรี่ยงกับองค์ความรู้ในการทำไร่หมุนเวียน

ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เราได้เผยแพร่บทคัดย่อ บทนำ และการอธิบายความเป็นมาของคนกะเหรี่ยง ในโครงการวิจัย “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ที่จัดทำโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ สำหรับตอนที่ 3 จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการประมวลองค์ความรู้ชาวกะเหรี่ยงกับการทำไร่หมุนเวียน 

งานวิจัยไร่หมุนเวียน ตอนที่ 2 กะเหรี่ยงคือใคร ?

ในตอนที่ 1 เราได้เผยแพร่บทคัดย่อของโครงการวิจัย “ศึกษาไร่หมุนเวียนของกะเหรี่ยงเพื่อเสนอเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” The study on Karen’s rotational farming for the domination of Intangible Cultural Heritage ที่จัดทำโดย กฤษฎา บุญชัย, พรพนา ก๊วยเจริญ และคณะ ไปแล้ว

คงพอทำให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างคนกะเหรี่ยงกับไร่หมุนเวียน ว่ามีการเกี่ยวดองกันในวิถีชีวิตมาเนิ่นนานเพียงใด สำหรับงานวิจัยไร่หมุนเวียนในตอนที่ 2 นี้ จะพาไปทำความเข้าใจกับคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอย่างลึกซึ้ง เชิญครับ

เปิดงานวิจัยไร่หมุนเวียน-การทำเกษตรแบบยั่งยืน ตอนที่ 1

ไร่หมุนเวียนไม่ได้ดำรงอยู่โดดๆ แต่เป็นระบบนิเวศประดิษฐ์หน่วยย่อยภายใต้นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ใหญ่ที่มีทั้งภูเขา ที่สูง หุบเขา ต้นน้ำ ป่าทึบ ป่าผสมผลัดใบ ทุ่งหญ้า ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบไร่หมุนเวียนดำรงอยู่ร่วมกับระบบผลิตอาหารอื่นๆ เช่น สวนรอบบ้าน นา พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ หลากหลายกันไป

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร

งานศึกษาครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ (Heinrich BOLL Foundation – HBF ) และ อเมริกาจิววิชเวิลด์เซอร์วิช (American Jewish World Service – AJWS) ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิด พัฒนาการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยปัจจุบัน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน และการสำรวจปัญหาและผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 2 3