sura

งานวิจัยไร่หมุนเวียน ตอนที่ 7 การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของระบบไร่หมุนเวียน

การปรับตัวของชุมชนต่อความเปลี่ยนแปลงที่มากระทบกับระบบการทำไร่หมุนเวียนเกิดขึ้นในทุกชุมชนกรณีศึกษา แม้แต่ในระบบไร่หมุนเวียนเอง ทั้งนี้ ด้านหนึ่งก็เพื่อดำรงรักษาระบบไร่หมุนเวียนเอาไว้ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการปรับตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งตามกระแสเศรษฐกิจ และแรงกดดันจากนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของรัฐ
การดำรงอยู่ของระบบไร่หมุนเวียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบการผลิตการเกษตรอื่นๆ รวมถึงระบบเศรษฐกิจแบบอื่น และยังเข้าไปอยู่ในกระแสความเคลื่อนไหวต่อรองทางการเมืองในเรื่องการจัดการป่าไม้และที่ดิน นอกจากนั้น สภาพที่ตั้งชุมชน ลักษณะทางภูมิประเทศ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจน ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ปัจจัยต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญต่อการปรับตัวของแต่ละชุมชนในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป

ร่วมคารวาลัย ปู่คออี้ มีมิ : การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณียังไม่สิ้นสุด ปู่คออี้ยังไม่ได้กลับบ้าน

ทางเพจ Land watch เคยได้เผยแพร่เนื้อหาชวนคิดเกี่ยวกับชีวิตของปู่คออี้กับข้อเท็จจริงประวัติศาสตร์การเมืองของป่าไม้และที่ดินของประเทศไทย เนื่องในวาระที่ปู่คออี้ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติในวันนี้ ทางเพจ Land watch จึงขอนำเนื้อหาดังกล่าวมาเผยแพร่สู่สังคมไทยจะได้ตระหนักถึงเรื่องราวความอยุติธรรม การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนในวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี เพื่อคารวาลัยแก่ปู่ คออี้ มิมี ณ โอกาสนี้

ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่น มอบดอกไม้ส่งผู้ว่าแปดริ้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้(28 กันยายน 2561) เวลา 16.00 น. ทีมงาน Land Watch Thai ได้ลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น เดินทางไปมอบดอกไม้ส่งนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแะเชิงเทรา

1 3 4 5 6 7 14