sura

P-move บุกสภา แถลงจี้สนช.หยุดพิจารณากฎหมายกระทบประชาชน

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ฉบับ ขอให้ สนช. ยุติการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่างพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายอำนาจรัฐราชการและกลุ่มทุนเป็นส่วนใหญ่ กำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. โดยการจัดทำกฎหมายขึ้นใหม่ทั้งฉบับทั้งๆ ที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศแต่อย่างใด และมีเนื้อหากระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่รักษาป่ามายาวนานนั้น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และคณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ได้ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวมาอย่างใกล้ชิด ขอประณามพฤติกรรมการเร่งรีบพิจารณากฎหมายและเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าวทั้งสองฉบับ และขอเรียกร้องต่อ สนช. ให้ยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. …. และร่างกฎหมายอื่นๆ โดยทันที ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของประเทศและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก กระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน สมควรจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและมีระยะเวลาพิจารณาตามสมควร มิใช่เร่งรีบดำเนินการ ดังที่ สนช.ทำอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ที่มีเวลาอันจำกัด และประเทศอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง สส. แต่สนช. […]

เขาดินกับกรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

กรณีการกว้านซื้อที่ดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความเป็นมา ต้นปี 2561 ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน ตำบลเขาดิน อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ราว 57 ครอบครัว ได้ถูกยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินอย่างกระทันหันและกลายเป็นผู้ไร้ที่ดินอยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ทันตั้งตัว เมื่อเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้กับเอกชนรายใหญ่ที่เข้ามากว้านซื้อที่ดิน ชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บางครอบครัวเช่าที่ดินมาเป็นระยะเวลา 50-60 ปี ตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูก ดั้งเดิมนั้นคนตำบลเขาดินก็มีที่ทางสำหรับครอบครัวในการทำมาหากิน แต่ต้องสูญเสียที่ดินไปแต่ครั้งประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การสูญเสียที่ดินของรุ่นบรรพบุรุษเกิดจากการนำที่ดินไปจำนองขายฝากกับนายทุนเงินกู้นอกระบบ ในที่สุดก็กลายเป็นเหยื่อของนายทุนเงินกู้ จากหนี้สินหลักหมื่นกลายเป็นหลักแสนจากค่าดอกเบี้ยที่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ จนถูกยึดที่นาในที่สุด เพราะไม่สามารถหาเงินจำนวนมากไปไถ่ถอนที่นาได้ ลูกหลานจึงกลายเป็นชาวนาไร้ที่ดินและต้องเช่าที่ดินทำกินจากนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งรัฐบาลประกาศนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้เป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการพุ่งขึ้นของราคาที่ดิน และเกิดการกว้านซื้อที่ดินของนักลงทุนที่ต้องการสร้างนิคมอุตสหกรรม แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรม ตามข้อมูลของกรมโยธาและผังเมืองระบุว่า พื้นที่ในตำบลเขาดินและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี และพื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงไม่มีความเหมาะสมในการใช้พื้นที่นี้ในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม การเข้ามากว้านซื้อที่ดินในตำบลเขาดิน เริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายปี 2560 ต่อเนื่องต้นปี 2561 โดยอ้างว่าจะสร้างเป็นศูนย์การค้า และมหาวิทยาลัย และมาทราบภายหลังว่าจะมีการจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งต่อมาได้ใช้ชื่อบริษัทดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ในการทำธุรกรรมแทน แต่จากเอกสารทางราชการในการขอนุมัติโครงการและการทำ […]

P- MOVE บุกชุมนุมข้างทำเนียบ ออกแถลงการณ์ซัด ไทยแชมป์ความเหลื่อมล้ำ “ 100 กรณี 4 ปี แก้ปัญหาไม่เสร็จ ”

แถลงการณ์ P- MOVE ไทยแชมป์ความเหลื่อมล้ำ “ 100 กรณี 4 ปี แก้ปัญหาไม่เสร็จ ” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล . ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เป็นการรวมกลุ่มกันจากผู้ที่เดือดร้อนจากการพัฒนาของประเทศที่ไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มรากหญ้า มีการเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหากับ 3 รัฐบาล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และปัญหาโดยรวมเกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆ ทั้งสิ้น 7 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงคมนาคม , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงการคลัง , กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยมีปัญหารวมทั้งสิ้นกว่า 200 กรณี . กล่าวเฉพาะในช่วงรัฐบาลปัจจุบัน ขปส. ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดกลไกการแก้ปัญหา และรัฐบาล ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขึ้นมาเมื่อวันที่ […]

ทำไมที่ดินสปก.ไม่ควรเปลี่ยนเป็นโฉนด ?

ปี่กลองการเลือกตั้งเริ่มบรรเลงอย่างเป็นทางการภายหลังจากการมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และคณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามกรอบของกฎหายในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ต่อจากนี้คงเป็นบรรยากาศของการที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยกันนำเสนอนโยบายหรือข้อเสนอต่างๆ ซึ่งเราอาจได้เห็นมาบ้าง ตั้งแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง

นโยบายที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความน่าสนใจ และมีการถกเถียงกันพอสมควรนั่นคือนโยบายที่เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐ ที่เสนอเปลี่ยนที่ดินสปก.ฉโนดที่ดิน ซึ่งอันที่จริงแล้วเมื่อพิจารณาในรายละเอียดนั้นถูกเสนอในชื่อ “ส.ป.ก.4.0” คือการแปลงที่ดิน ส.ป.ก.4-01 กว่า 30 ล้านไร่เป็นที่ดินทองคำ

สกน. แถลงการณ์ยืนหยัดปฎิรูปที่ดินโดยชุมชน เนื่องในงานมหกรรม”โฉนดชุมชน” 18ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน

แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) “  ประกาศเจตนารมณ์  ”  18 ปี แห่งการปฏิรูปที่ดินโดยชุมชน นับเป็นเวลาอันยาวนานที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทั้งพื้นที่เขตป่าและพื้นที่นอกเขตป่า  เราจึงรวมตัวกันขึ้นในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึง “ที่ดิน”ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดของสังคมเกษตรกร และผลักดันเกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม บนฐานของความเสมอภาค เคารพหลักสิทธิมนุษยชน จัดการทรัพยากรบนฐานของหลักสิทธิชุมชน กระนั้นก็ตาม 18 ปีที่ผ่านมา สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ยังต้องเผชิญกับนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายที่ยังคงลิดรอนสิทธิชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือของเรา  อย่างเช่น  นโยบายทวงคืนผืนป่า ที่มีปฏิบัติการยึดที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยดั่งเดิมเดิมของชาวบ้าน  โดยการบังคับใช้กฎหมายและจับคุมดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม , การเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ที่รัฐพยายามกำหนดแนวเขตทับซ้อนพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม และยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ละเลยหลักการสิทธิชุมชน  ซึ่งการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนั้น หากขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในทางตรงกันข้าม การแก้ไขปัญหาที่สะสมมาเนินนาน กลับดำเนินการด้วยความล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรุนแรงมากขึ้น […]

1 2 3 4 5 13