sura

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร

งานศึกษาครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ (Heinrich BOLL Foundation – HBF ) และ อเมริกาจิววิชเวิลด์เซอร์วิช (American Jewish World Service – AJWS) ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลแนวคิด พัฒนาการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และการดำเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยปัจจุบัน ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดิน และการสำรวจปัญหาและผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การกีดกันการเข้าถึงที่ดินจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการศึกษาสำรวจสถานภาพความรู้ เรื่อง “การกีดกันการเข้าถึงที่ดินจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” มุ่งเน้นศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับ 3 ประเทศที่มีชายแดนติดกับไทย ผลของการศึกษาพบว่า การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เกิดขึ้นภายใต้มโนทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรม (industrialization) และการเป็นจุดศูนย์กลาง (hubs)

รายงานการศึกษา “ความขัดแย้งในการสร้างความชอบธรรมการเข้าถึงที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาชายแดนประเทศไทย”

ภายใต้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนประการหนึ่ง คือ การพรากสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านเพื่อสะสมทุน (accumulation by dispossession) ของนายทุน/นักลงทุน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในไทย อันมีตัวละครมากมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวเกษตรรายย่อยและชาวบ้านผู้ถูกพรากสิทธิในที่ดิน รายงานการวิจัยเรื่องนี้ทำการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 พื้นที่

สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC

“สรุปความต้องการของประชาชน ต่อ EEC” จากเวทีเสวนาที่กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี วอทช์ ร่วมกับเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกับระดมความเห็นของภาคประชาชนต่อโครงการอีอีซี ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นจำนวนมาก ต่างเข้ามาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยได้สรุปความต้องการของประชาชนเบื้องต้นไว้ 3 ประการ เพื่อยับยังโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

1 2 3 4