sura

เครือข่ายสลัม 4 ภาค-Pmove เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ยื่นหนังสือ UN

แถลงการณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก เมืองจะเจริญไม่ได้  ถ้าปราศจากคนจน สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน   ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย   ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการไร้ที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมาก ต้องประสบกับความยากจน และห่างไกลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกเบียดขับออกจากชุมชน ถูกไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิม คือการเข้ามาของการพัฒนา ที่บังคับคนในพื้นที่ต้องเสียสละ   เสียสละให้กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง   เครือข่ายสลัม 4 ภาค  […]

ชาวบ้านโยธะการักษ์ถิ่น มอบดอกไม้ส่งผู้ว่าแปดริ้ว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้(28 กันยายน 2561) เวลา 16.00 น. ทีมงาน Land Watch Thai ได้ลงพื้นที่ติดตามชาวบ้านกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น เดินทางไปมอบดอกไม้ส่งนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแะเชิงเทรา

ผอ.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เยือนที่ประชุม P-move ทำความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการกระจายถือครองที่ดินร่วมกัน

วันนี้  25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ณ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ถนน รามคำแหง 39 นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล  ผู้อำนวยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน)และคณะ เข้าร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวบ้านในขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(P-move)  โดยการเข้าพบปะครั้งนี้ก็เพื่อทำความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับพี่น้องชาวบ้านในเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  เนื่องจากนายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

งานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 6 ไร่หมุนเวียน ป่า และความหลากหลายแห่งพืชพันธุ์

งานวิจัยไร่หมุนเวียนตอนที่ 6 ไร่หมุนเวียน ป่า และความหลากหลายแห่งพืชพันธุ์

“ในความคิดของคนกะเหรี่ยงไร่กับป่าจะอยู่ด้วยกัน ไม่ได้แยกกันอยู่ พื้นที่ที่เหมาะสมทำไร่จะเป็นป่าไผ่ ไม่ใช่ป่าต้นน้ำ ป่าที่เหมาะสมกับการทำไร่ คือ ป่าไผ่ แต่ความจริงสมัยก่อนก็ไม่ได้แบ่ง ป่าไผ่นั้นต้องเป็นป่าโปร่ง เมื่อก่อนเราอยู่กันน้อย เราไปฟันป่าไผ่ที่อายุเยอะ สมัยก่อนที่ยังไม่มีป่าไม้มาห้าม เราผ่านไปเห็นว่าป่าไผ่นี้เหมาะ ปลูกข้าวงาม ก็จะไปถาง แต่จะมีกำหนดแนวเขตแต่ละหมู่บ้าน”

ชาวบ้านกองม่องทะ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ชาวนาโยธะกาประกาศ ไม่อพยพ ไม่ย้าย ขอตายบนแผ่นดินเกิด-ชูป้ายเขตปลอด EEC

วันนี้ (19 กันยายน 2561) ชาวนาตำบลโยธะกา ในนามกลุ่มโยธะการักษ์ถิ่น ประมาณ 100 กว่าราย ได้รวมตัวกันอ่านคำประกาศยืนยันว่าพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรมในฐานะผู้บุกเบิก แผ้วถาง หว่านไถ พลิกฟื้นผืนดินจากป่าปรืออันรกทึบให้กลายเป็นผืนนาอันอุดมสมบูรณ์ และประกาศปกป้องแผ่นดินบรรพบุรุษ ไม่อพยพ และไม่ย้ายออกไปไหน ทั้งนี้ยังประกาศให้โยธะกาเป็นเขตปลอดอีอีซี 

1 2 3 4 10