sura

เพื่อไทย-อนาคตใหม่-ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์-พปชร. ร่วมถกข้อเสนอ P-move

วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร ได้จัดเวที “สัมมนาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อพรรคการเมือง” โดยมี ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แก่ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ คุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย พรรคอนาคตใหม่ คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ คุณศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิไจไทย โดยมีเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบาย 9 ประเด็นนำเสนอต่อพรรคการเมือง ดูรายละเอียดข้อเสนอได้ที่ http://landwatchthai.org/2941?fbclid=IwAR382YWsMQwF2V3Ewbku_IJ__GI8XuK1bAk6G4n5QLtYrHWFKbiSA1LyX9I หลังจากที่ตัวแทน P-Move ได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย พรรคการเมืองต่างๆที่เข้าร่วมเวที ได้ร่วมอภิปรายโดยมีเนื้อหาสรุปดังต่อไปนี้ ประเด็น สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย พรรคอนาคตใหม่ มีหลายข้อเสนอและสอดคล้องกับนโยบายพรรคอนาคตใหม่ โดยเฉพาะการเดินหน้าการเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบ การยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. โดยทำงานร่วมกับ […]

P-Move ชง 9 นโยบายต่อพรรคการเมืองหลังเลือกตั้ง เพื่อไทย-อนาคตใหม่-พลังประชารัฐ ฯลฯ ร่วมถก

เปิดเนื้อหาข้อเสนอเชิงนโยบายภาคประชาชน 9 ประเด็นนำเสนอต่อพรรคการเมือง “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง” วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพมหานคร  ได้จัดเวที  “สัมมนาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อพรรคการเมือง” โดยมี ตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แก่ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย คุณชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ คุณศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรคอนาคตใหม่คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ คุณศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิไจไทย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) เครือข่ายชุมชนเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้เวทีสัมมนา “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกับการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง” ระหว่างวันที่ […]

สรุปสถานการณ์ปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลใหม่

“ที่ดิน” ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงในชีวิต ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทย มีการแบ่งประเภทที่ดินตามกฎหมาย มีการถือครองอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ “ที่ดินเอกชน” ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน (ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสิทธิใดก็ตามซึ่งออกให้บุคคลและนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายที่ดิน) และ “ที่ดินของรัฐ” ซึ่งออกระวางแนวเขตตามกฎหมายต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ สถานการณ์ปัญหาที่ดินที่ผ่านมา คืออำนาจในการบริการจัดการที่ดินอยู่ในมือของรัฐ โดยเฉพาะรัฐส่วนกลาง ชุมชนไม่สามารถกำหนด หรือบริหารจัดการที่ดินได้ด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึงไม่สามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้ จึงเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการถือครองที่ดิน ที่ดินกระจุกตัว โดยเฉพาะที่ดินเอกชน ที่ไม่มีมาตรการในทางกฎหมายมาใช้เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ส่งผลกระทบอย่างมากในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน คนจำนวนมากเข้าไม่ถึงที่ดินเพื่อทำกิน และอยู่อาศัย ท้ายที่สุดก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย การโยกย้ายอพยพ ความยากจน และความไม่มั่งคงของกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในสังคม เป็นต้น

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง

มองผังเมือง EEC ด้วยแว่นตาของนักวิชาการด้านผังเมือง ภารนี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง คิดว่ากระบวนการการเกิดขึ้นของ EEC มีปัญหา และในอนาคตถ้าจะยกเลิก EEC ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว และเราอยู่ในส่วนที่มองเห็นปัญหา เราจะส่งเสียงอะไรออกไปได้บ้าง ถ้าจะส่งเสียงออกมาว่าให้ยกเลิก หรือจะปรับปรุงอะไรก็ควรจะต้องปรับปรุง EEC คือชุดความคิดที่ดูประหลาด ขณะนี้ EEC จึงเป็นเรื่องที่อันตราย แต่จะมอง EEC ด้วยคนที่ทำงานด้านผังเมือง ไม่ใช่ในฐานะของข้าราชการกรมโยธา แต่เป็นมุมมองของชาวบ้านทั่วไป เมื่อพูดถึง EEC คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงของ พรบ. ซึ่งมี พรบ.ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 2 ตัว คือหนึ่ง พรบ.ผังเมือง ซึ่งผ่าน สนช. ไปเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จริงๆเป็นการผ่านพรบ.ที่เราไม่เห็นด้วย อยากถามเครือข่ายพี่น้องในพื้นที่ว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน มีการล่ารายชื่อ ฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ไปยังสนช. ซึ่งความเห็นอันนี้เป็นความเห็นในเชิงสนับสนุนร่าง พรบ.ฉบับนี้ หลายรายชื่อมาจากภาคตะวันออก ก็เคารพในความเห็นของท่าน แต่พรบ.ผังเมืองที่ผ่านความเห็นของสนช.จะมีผลต่อพื้นที่อื่นๆ ต่อไป […]

1 2 3 13