Land Watch Thai ร้อง สนช.เปิดเผยบันทึกประชุม กมธ.ภาษีที่ดินฯ และปรับเจตนารมณ์ให้ลดความเหลื่อมล้ำ

Land Watch Thai ร้อง สนช.เปิดเผยบันทึกประชุม กมธ.ภาษีที่ดินฯ และปรับเจตนารมณ์ให้ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น ตัวแทนแลนด์วอชไทยได้เข้ายื่นหนังสือต่อรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

โดยมีข้อเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดให้มีการทบทวนมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกครั้ง

เนื่องจากในวันที่ 2 พฤศจิกายน2560สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเอกฉันท์ 186 เสียง อนุญาตให้ไม่เปิดเผยรายงานการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 2 ครั้งโดยอ้างว่าจะกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กรรมาธิการเอามาใช้เพื่ออ้างอิ

ทั้งนี้เราเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะปกปิดข้อมูลสำคัญในการที่จะออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมและเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำให้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยเพราะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าภาษีที่ดินสามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำได้จริง

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวขอบคุณในการมีส่วนร่วมขององค์กร Land Watch Thai และกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีผู้ได้เสียเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ เกษตรกรและภาคประชาชนต่างๆสนช.จะต้องรับฟังทุกๆความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสม

และได้กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวมีความคิดที่จะออกมาเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ในรัฐบาลเลือกตั้งและนี่อาจจะเป็นข้อดีของรัฐบาลชุดนี้ที่สามารถทำได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นองค์กร Land Watch Thai มีจุดยืนสนับสนุนให้กฎหมายที่ดินออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จริง

เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ที่กฎหมายดังกล่าวถูกพูดถึงในยุครัฐบาล คสช. โดยขณะนี้กฎหมายดังกล่าวอยู่ในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้มีความล่าช้าเป็นเวลากว่า 5 เดือนแล้ว

หากแต่ สนช. ยังสามารถที่จะพิจารณาขยายเวลาให้ช้าออกไปได้เรื่อยๆ เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวยังมิได้เป็นร่างกฎหมายที่พูดถึงภาษีอัตราก้าวหน้าและผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกฎหมายฉบับนี้ก็คือ สนช.ที่มีที่ดินครอบครองอยู่ถึง 9800 ล้านบาท ที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดกฎหมายดังกล่าว