นักวิชาการเตือน EEC เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำ

เฟซบุ๊ค Somnuck Jongmeewasin ของ อ.เขียว ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้เผยแพร่ความเห็นและข้อมูลที่แสดงถึงดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในพื้นที่ EEC ดังนี้

การขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น ตามการขยายตัวของกำลังการผลิต ทำให้ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มความจุน้ำในพื้นที่อีกกว่า 350 ล้านลูกบาศก์เมตร ในระยะ 10 ปี

แม้จะมีแผนรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ที่จะขยายตัว แต่อุตสาหกรรมยังอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีตามวัฏจักรของสภาพอากาศ สภาวะ Water Stress (การที่ไม่สามารถดึงน้ำที่ได้คุณภาพและปริมาณตามที่ต้องการมาใช้ได้) รวมถึงการขัดแย้งกับชุมชนจากการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกัน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคต

แนะอุตสาหกรรมควรประเมินการใช้น้ำของหน่วยงาน ตั้งเป้าหมายในการปรับประสิทธิภาพการใช้น้ำ สร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียม นอกจากนี้ อาจลงทุนในเทคโนโลยีน้ำเพื่อสำรองน้ำใช้ในสภาวะฉุกเฉิน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของสภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งด้านต้นทุน ความต่อเนื่องของการผลิต และความสัมพันธ์กับชุมชน(1)

จากข้อมูลของ World Resource Institute (WRI) พบว่า ในปี 2030 ลุ่มน้ำบางประกง อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่โครงการ EEC จะอยู่ในสภาวะ Water Stress มากขึ้น เพราะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณน้ำที่มีคุณภาพซึ่งสามารถนำมาใช้ได้นั้นมีอยู่อย่างจำกัด สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวทั้งด้านต้นทุน ความต่อเนื่องของการผลิต และความสัมพันธ์กับชุมชน

อ้างอิง:
(1) อภิญญา อักษรกิจ 2561, ‘ปรับกลยุทธ์อุตสาหกรรม EEC รับความเสี่ยงน้ำระยะยาว’, Economic Intelligence Center (EIC), ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), 20/6/2561, https://www.scbeic.com/th/detail/product/4781
(2) World Resources Institute (WRI) 2019, ‘Water Stress in Bangpakong Basin: Scenario in 2030’, AQUEDUCT Water Risk Atlas, Accessed 21/02/2019, https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/…

ที่มาเนื้อหา https://www.facebook.com/somnuckj/posts/10218101608869405