สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล

สรุปผลการเจรจา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ หรือ ขปส.) กับตัวแทนรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ ขปส. วันที่ 13 ก.พ. 62

(ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล 10-13 ก.พ. 62)

1. กรณีพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน 5 พื้นที่ เหลือ 1 พื้นที่ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ยังไม่สามารถเจรจาซื้อขายได้ จึงมีข้อเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบันสูงเกินกว่าชาวบ้านจะรับภาระไหว ตลอดจนลดราคาที่ดินที่ใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ซื้อขาย และยังมีชุมชนอีกจำนวนมากที่ยื่นขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารที่ดิน แต่ไม่สามารถดำเนินการได้

ผลการเจรจา เห็นชอบ ให้ บจธ. รับข้อเสนอ
และให้เร่งดำเนินการธนาคารที่ดิน บัญชี 2

2. โฉนดชุมชน จากการทำบันทึกข้อตกลงกับรัฐบาลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน มีมติว่าต้องคุ้มครองพื้นที่ 486 ชุมชนที่ได้ยื่นขอโฉนดชุมชนไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งที่มีการประชุมกับ กอ.รมน. และคณะกรรมการ ขปส. ว่าต้องคุ้มครองพื้นที่ โดยนำเรื่องเข้า ครม.

ผลการเจรจา เนื่องจาก รมต. กระทรวงทรัพยากร ฯ คัดค้าน ดังนั้น ประธานจะนำเรื่องไปหารือกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) เพื่อจะนำเสนอต่อ ครม.

3. บ้านมั่นคง เป็นงบพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่งคงตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนมา 80,000 บาทต่อหน่วยในปัจจุบัน แต่ไม่พอกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น ถมดิน ทำถนน ทำท่อระบายน้ำ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกปีทำให้เราเรียกร้องให้ปรับขึ้นเป็น 100,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ผลการเจรจา เห็นชอบ รับข้อเสนอ

4. กรณีห้วยฝั่งแดง เป็นกลุ่มประชาชน 9 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี ได้รับผลกระทบราว 30 ปี ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ของ ขปส. เมื่อเดือนธันวาคม 2561 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ชาวบ้าน แต่ยังไม่มีการดำเนินการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าหากใช้คำว่า “ค่าชดเชยเยียวยา” จะติดขัดกับข้อกฎหมาย เห็นควรให้เปลี่ยนเป็น “ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยน์ในที่ดินหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว”

ผลการเจรจา เร่งรัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ กระทรวงเกษตร ฯ เพื่อหาข้อสรุป ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของ ค.ร.ม. ต่อไป

5. เรื่องอื่นๆ ที่อนุกรรมการฯ มีมติแล้ว แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นำไปปฏิบัติ ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข

ผลการเจรจา เร่งรัดการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ประธานจะทำการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ปัญหาของ ขปส. ต่อ ค.ร.ม. เพื่อรับทราบ

และเนื่องจากหลายกรณียังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จ ประธานจึงกำหนดให้มีการประชุมชุดใหญ่อีกครั้งในเดือน เมษายน 2562 และให้ประชุมอนุกรรมการทุกชุดโดยเร่งด่วน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำข้อมูลส่งต่อให้รัฐบาลหน้า