P-move แถลง-รัฐบาลประยุทธแก้ปัญหา 100 กว่ากรณีไม่คืบหน้า ยันต้องประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้

แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
.
4 ปี 8 เดือนของรัฐบาลประยุทธ กับการคุ้มครองพื้นที่ 486 ชุมชนและปัญหา 100 กว่ากรณี
ไม่คืบหน้า นายกฯ ต้องสั่งการให้การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ แก้ปัญหาให้เป็นไปตามมติทุกกรณี

.
เป็นเวลากว่า 4 ปี 8 เดือนในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พวกเราในนาม “ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)” ได้รวมกลุ่มออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ กว่า 100 กรณีปัญหา 486 ชุมชน โดยมีการเจรจาแก้ไขปัญหาได้ข้อตกลงจนเป็นข้อยุติ มีมติการประชุมร่วมกัน และแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการตามกระทรวงต่างๆ อีก 8 คณะมาดำเนินการแก้ไขปัญหา
.
การดำเนินการแก้ไขปัญหาตามกลไกต่างๆ นั้น ที่ผ่านมา มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ และได้ข้อสรุปให้นำผลการประชุมอย่างน้อย 3 กรณีเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี คือ (1) การคุ้มครองพื้นที่ชุมชนที่ยื่นเสนอขอใช้สิทธิที่ดินตามนโยบายโฉนดชุมชน ทั้งหมด 486 ชุมชน เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตทำมาหากินตามปกติสุขในระหว่างการรอหาแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว (2) การปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง จากเดิม หน่วยละ 80,000 บาท เป็น 100,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน (3)การจ่ายค่าชดเชยเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไปนั้น
.
เราขอชี้แจง สถานการณ์ของประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้งหรือรอรัฐบาลใหม่จะมาถึงนั้น พบว่ากลไกการแก้ปัญหาตามมติมีอุปสรรคติดขัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ ทำให้เราต้องมาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง และจากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่า ทั้ง 3 กรณีปัญหาซึ่งผ่านการประชุมและมีข้อตกลงกับคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานระดับต่างๆ มาแล้ว ยังไม่สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ บางเรื่องติดขัดที่กลไกราชการประจำ บางกรณีมีปัญหาเรื่องระเบียบกฎหมาย และทุกเรื่องต้องใช้อำนาจบริหารของท่านนายกรัฐมนตรี
.
สถานการณ์ข้างต้นนำมาความเดือดร้อนของสมาชิกในพื้นที่ ที่ไม่มีความแน่นอนในการแก้ปัญหาและมีแนวโน้มจะว่าถูกคุกคามจากส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น พวกเรา ขอเรียกร้องนายรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในวันนี้ ให้ใช้ความกล้าหาญและอำนาจบริหารพิจารณาสั่งการแก้ปัญหา ขปส.ให้รับข้อยุติตามมติทุกกรณี
.
เราขอยืนยันว่า ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขด้วยนโยบายและความเข้าใจที่ยึดเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักจัดปรับกฎหมายและหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง ขปส.พร้อมทำงานร่วมกับภาคราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นทุกกรณี อันนำซึ่งการแก้ปัญหาคนจนลด ความเหลื่อมล้ำที่ต้นทางอย่างแท้จริง
.
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน้าทำเนียบรัฐบาล