เครือข่ายสลัม 4 ภาค-Pmove เคลื่อนไหววันที่อยู่อาศัยโลก ยื่นหนังสือ UN

แถลงการณ์เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เมืองจะเจริญไม่ได้  ถ้าปราศจากคนจน

สิทธิที่อยู่อาศัย คือสิทธิมนุษยชน

 

ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย

 

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการไร้ที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมาก ต้องประสบกับความยากจน และห่างไกลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ที่ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนจำนวนมากต้องถูกเบียดขับออกจากชุมชน ถูกไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิม คือการเข้ามาของการพัฒนา ที่บังคับคนในพื้นที่ต้องเสียสละ   เสียสละให้กับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภค  การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ และไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง

 

เครือข่ายสลัม 4 ภาค  ร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  ดำเนินการสร้างพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาโดยชุมชน กระจายอยู่ทั่วประเทศ สร้างวิถีชุมชนที่มีความสมดุลและยั่งยืน และได้นำเสนอมาตรการในเชิงนโยบาย และกฎหมายต่อรัฐบาล ที่จะสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนในสังคมไทย  ได้เข้าถึงการมีหลักประกันขั้นพื้นฐานที่จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และนำสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้   ข้อเสนอของเครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  ที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุผล มี 4 ด้าน ดังนี้

การจัดการด้านที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

  1. สนับสนุน ส่งเสริม ในการนำที่ดินที่ไม่ใช้ประโยชน์ของรัฐ มาแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ให้กับประชาชนตามแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของรัฐบาล และมีมาตรการที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี และในระยะยาวให้บรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ……………
  2. นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้มีมติคณะรัฐมนตรี คุ้มครองพื้นที่ชุมชนที่ได้ยื่นขอใช้สิทธิที่ดินตามระเบียบคณะอนุกรรมการประสานงานจัดให้มีโฉนดชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติ และเข้าถึงการพัฒนาขั้นพื้นฐาน
  3. ทบทวนนโยบายการจัดที่ดินชุมชน ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จากการอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามกฎหมายของหน่วยงาน เป็นการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างมีส่วนร่วมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
  4. พื้นที่ที่มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ , ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รัฐบาลต้องดูแล ปกป้อง และคุ้มครองวิถีชีวิต พื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน ให้คงวัฒนธรรม เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือเกิดการล่มสลายของชุมชน

 

การสนับสนุนการจัดสร้างบ้าน และชุมชน

  1. พิจารณาอนุมัติปรับเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง ที่ใช้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว จาก 80,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มเป็น 100,000 บาทต่อครัวเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน โดยนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
  2. โครงการพัฒนาของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น โครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง รัฐบาลต้องจัดให้มีงบประมาณในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีจัดงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ เช่นกรณีการแก้ปัญหาชุมชนริมคลองลาดพร้าว

 

สิทธิด้านสวัสดิการทางสังคม

  1. คนไทยทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. ตั้งกองทุนรักษาพยาบาลสำหรับคนไทยที่รอการพิสูจน์สิทธิ และตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
  3. ต้องออกกฎหมายบำนาญแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุ
  4. การจัดงบอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก เป็นสิทธิที่เด็กทุกคนต้องได้รับอย่างทั่วถึง ถ้วนหน้า

 

เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก  เครือข่าวสลัม 4 ภาค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการใส่ใจจากรัฐบาล และดำเนินการให้ประสบผลโดยเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนจน และคนในสังคมไทย

 

                                                                 สามัคคีคนสลัม  รวมพลังคนจน

                                      เครือข่ายสลัม 4 ภาคและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

                                                                      2  ตุลาคม  2561

 

หนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ

 

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง    สถานการณ์  และข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เนื่องในวาระวันที่อยู่อาศัยโลก

เรียน   อังตอนีอู กูแตรึช เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

 

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ประชาคมโลกเห็นความสำคัญของปัญหาความไม่มั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย และมีมาตรการในการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

 

สถานการณ์ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย และการทำให้คนจำนวนมากไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะคนยากจนในประเทศกำลังพัฒนา   ต้องถูกผลกระทบจากโครงการพัฒนา และการลงทุนด้านต่าง ๆ  ของทั้งทุนภายในประเทศ ทุนข้ามชาติ และโครงการพัฒนาของรัฐเอง  ได้ส่งผลต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  ต้องถูกเบียดขับออกจากที่อยู่อาศัย และที่ทำกินเดิมเป็นจำนวนมาก  อาทิ  การให้สัมปทานในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ   การลงทุนของอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง   การประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ  เป็นต้น  โดยมุ่งหวังมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่รับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องถูกทำลายลง    ในประเทศไทย จำนวนผู้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย ที่ปรากฎอยู่ในแผนแม่บทที่อยู่อาศัย 20 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีประชาชนราว 2.7 ล้านครัวเรือน ที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมือง และในชนบท  ไม่มีศักยภาพในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

 

และในปีนี้วันที่อยู่อาศัยโลกตรงกับวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลัก Municipal Solid Waste Management” หรือ “การบริหารจัดการขยะในชุมชน : เพื่อเป็นเมือง “Waste-Wise Cities”  ซึ่งหากจะให้ดูตามเจตนารมณ์การประกาศวันที่อยู่อาศัยโลก  เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิที่อยู่อาศัย ในปีนี้องค์การสหประชาชาติไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด  ในขณะที่สถานการณ์การเบียดขับคนจนออกจากพื้นที่มีความรุนแรงขึ้น     ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ทำให้ประเด็นที่อยู่อาศัยลดความสำคัญลง

เครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นว่าองค์การสหประชาชาติ  ต้องมุ่งเน้นตามเจตนารมณ์ที่ต้องการขจัดปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย  และรณรงค์ให้ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยาก  ได้มีที่อยู่อาศัย และชุมชนที่ความมั่นคง องค์การสหประชาชาติต้องทำงานอย่างหนัก กับรัฐบาลนานาประเทศ และนักลงทุนเอกชน  ให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น  และกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างสังคมโลกที่มีการแบ่งปัน เอื้ออาทร  และสันติสุข ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่เป็นวาระขององค์การสหประชาชาติ

ขอแสดงความนับถือ

 

นางวารินทร์  ดำรงค์พันธุ์

ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค