ชาวบ้านบางปะกงรักถิ่นร้องผู้ว่าแปดริ้ว หวั่นโครงการย่อย EEC พรากสิทธิที่ดินชาวนา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น กลุ่มพี่น้องเครือข่าย บางปะกงรักถิ่น เดินทางเข้าไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ดำรงธรรม กรณีโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ หนึ่งในโครงการนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก EEC เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทำประชาพิจารณ์ ไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขัดกับกฎหมายผังเมือง และมีการอนุมัติให้ก่อสร้างดำเนินการขุดดินถมดิน มิชอบด้วยกฎหมาย โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าของโครงการคือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ของนายสมโภชน์ อาหุนัย เศรษฐีลำดับที่ 8 ของประเทศ โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทันทีกับชุมชน โดยรอบที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมทั้งผู้ที่มีโฉนดที่ ละเมิด กฎหมายการเช่าที่นาและการประกอบอาชีพทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

 

โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้ 

เรื่อง      ขอให้ระงับเหตุ โครงการฉะเชิงเทราบูเทคซิตี้สร้างผลกระทบให้กับชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และละเมิดกฎหมาย

เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้าพเจ้า และพี่น้องประชาชน ต.เขาดิน อ.บางปะกง ได้รับความทุกข์ร้อนจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค  ซิตี้ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ทำประชาพิจารณ์ ไม่มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ละเมิดกับกฎหมายผังเมือง ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองใหม่ ขณะนี้มีการอนุมัติให้ก่อสร้างดำเนินก่อสร้าง การขุดดินถมดิน มิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น โครงการดังกล่าวส่งผลกระทบทันทีกับชุมชนดั้งเดิมทั้งผู้เช่าที่ทำนา และผู้ที่มีที่ดิน มีโฉนดข้างเคียง ละเมิด พรบ.การเช่าที่นาซ้ำยังทำลายทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ประชาชนได้ลงบันทึกแจ้งความไว้แล้วที่ สภอ.บางปะกง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมืองทันที
  2. ดำเนินการเพื่อคืนสิทธิ์ของผู้เช่าเดิมให้เป็นไปตามกฎหมายพรบ. เช่าที่ทำนา ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย
  3. ดำเนินการสอบเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกใบอนุญาตก่อสร้าง ขุดดินถมดินผิดกฎหมาย และดำเนินการสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการในการปกป้องทรัพย์สินของประชาชน
  4. ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทั้งนี้กิจกรรมหรือโครงการจะต้องอยู่ในกรอบของการมีส่วนร่วม เป็นไปตามนโยบายฉะเชิงเทราเมืองใหม่ สอดคล้องกับภูมินิเวศการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมือง และสอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือ และพิจารณาดำเนินการเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ

เครือข่ายบางปะกงรักถิ่น